Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên — Chân Thành, Nguồn Cội

Website https://channguyen.vn/

Địa chỉ Số 7, ngách 32 Ngõ 72 — Nguyễn Trãi, Hà Nội, 100000, Việt Nam Sđt 0988016220

Google map https://goo.gl/maps/Gqjb4NdUW212

#chan_nguyen #trung_tam_da_lieu #chua_benh_da_lieu #phong_kham_da_lieu #dieu_tri_da_lieu #benh_da_lieu

Image for post
Image for post

“Tuân thủ quy luật thiên nhiên là liệu pháp tốt nhất cho mỗi người”, sự chân thành của Lương y là chìa khóa giúp bệnh nhân chiến thắng bệnh tật.

Những cam kết, những hứa hẹn, những nụ cười… nhưng ở Chân Nguyên sự chân thành của người Lương y bắt đầu từ việc chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. …

Trung Tâm Đông Y Chân Nguyên

Trung Tâm Đông Y Chân Nguyên (https://channguyen.vn/) chuyên khoa điều trị các chứng bệnh da liễu, xương khớp, tiêu hóa… bằng phương pháp Đông Y hiệu quả cao,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store